วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1

วันนี้มีการแนะนำรายวิชา
และเตรียมความพร้อมทางจิตใจ คุณธรรม
และอาจารย์ก็ให้ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์
- -* งงนิดๆคร้า

ความคาดหวังของรายวิชา

1.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.สามารถสร้างบล็อกได้อย่างหลากหลาย
3.เพื่อทักษะที่ดีขึ้นในการเรียน
4.เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการสร้างบล็อก